Staldkontrakt vil blive udfyldt i papirform, til underskrift.

Staldkontrakten er udformet som nedenstående eksempel.

OPSTALDNINGSKONTRAKT 1 ÅRS

 

OPSTALDER:

 

NAVN:

 

 

 

 

 

ADRESSE:

 

 

 

 

 

POSTNR:

 

BY:

 

 

 

TLF:

 

MOBIL:

 

 

 

EMAIL:

 

 

 

 

 

FØDSELSDATO:

 

 

(første 6 cifre i cpr.nr.)

 

 

HEST:

 

HESTENS NAVN:

 

 

 

CHIP NR:

 

 

 

BOKS NR.:

 

 

 

 

 

LEJEMÅLET OMFATTER 1 ÅRS KONTRAKT:

 

 

TIDSRUM:          

Lejemålet begynder den 1. august 20xx. Slutter 31. juli 20xx

 

 

FORNYELSE:

Ved udløbet af nærværende kontrakt, har lejer ret til at indtræde i et nyt lejemål.

 

 

LEJENS STØRRELSE OG BETALING:

Lejen, der betales forud, udgør pr. måned. kr. xxx (for hest) eller kr. xxx (for pony). Juli er betalingsfri.

Hvis du flytter din hest/pony, skal du stadig betale leje af boksen (tom boks) indtil kontrakten udløber.

Ved manglende underskrift af denne kontrakt, når din hest/pony er sat i boksen, vil staldudvalget opkræve betaling der svarer til månedlig opstaldning.

Se i øvrigt vedlagte prisliste.

     

 

RESERVATION:

Kontrakten skal returneres underskrevet til xxxx eller xxxx fra staldudvalget snarest muligt og senest 02. august 20xx.

Er du helt ny opstalder skal depositum på kr. 1.000 vedr. staldrengøring indbetales ved underskrivelse af denne kontrakt (se særskilt bilag).

Ved manglende indbetaling og underskrevet kontrakt forbeholder stalden sig ret til at udleje boksen til anden side. Og hvis din hest/pony bliver i boksen uden kontrakten er underskrevet vil vi opkræve månedspris jf. prisliste for opstaldning.

 

LEJERS BRUG AF DET LEJEDE:  

Den lejede boks må kun bruges til opstaldning af lejers ridehest/pony.

 

VEDLIGEHOLDELSE AF DET LEJEDE:

Vedligeholdelse af ventilations- og vandingsanlæg påhviler udlejer.

Udlejer betaler for forbrugt el og vand.

Det påhviler lejer, at deltage i den årlige indvendige staldrengøring og maling af stalden.

Maling udleveres af udlejer.

Arbejdet organiseres af staldudvalget og foregår i perioden den xx. juni-xx. juli 20xx. Depositum vil blive tilbagebetalt, såfremt man møder op og deltager i staldrengøringen i mindst 6 timer, og ikke skal tegne en ny kontrakt. I tilfælde af tegning af ny kontrakt, vil depositummet bliver overført til næste års rengøring.

 

SIKRING MOD SKADER: 

Hesten opstaldes for ejers egen regning og risiko i enhver henseende. Eventuelle skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale, foranlediget af opstalder, eller af opstalders hest/pony, er lejer pligtig til at erstatte i henhold til dansk rets almindelig regler herom. Det er opstalder/lejers pligt at træffe foranstaltninger mod skader fra spark og gnav ved, for egen regning, at opsætte plader eller gummimåtter.
Ved misligholdelse af ovenstående kan halbestyrelsen, efter en skriftlig advarsel, rekvirere håndværkere for lejers regning, til at reparere staldstedet og opsætte beskyttelse.

Itu sparkede vandkopper udskiftes også af lejer for egen regning.

 

 

OPSTALDER FORPLIGTER SIG TIL:

 

 

ØVRIGE VILKÅR:            

  1. Lejer skal være medlem af Arden Sports Rideklub (ASR), dog er forældre til børn og unge under 18 undtaget såfremt barnet / den unge er medlem.
  2. Lejer forpligter sig til at deltage i annoncerede arbejdsdage, staldmøder og vedligeholdelse arrangeret af staldudvalget.
  3. Lejer er forpligtet til i indtil 2 gange i lejeperioden, at lade sin hest flytte i en weekend for at give plads til stævneopstaldning. Denne forpligtelse gælder ikke hvis lejer skal starte til stævnet
  4. Udlejer stiller fold til rådighed. Fast fold eller enefold kan ikke garanteres. Foldens stand kan variere efter årstid.
  5. Såfremt lejer flytter hest/pony ud af stalden inden lejeperiodens udløb betaler lejer kr. xx pr. måned ind til kontrakten udløber. (Tom boks)
  6. Lejer kan som udgangspunkt ikke fremleje sin boks / videresælge sin kontrakt. Er der særlige omstændigheder, skal staldudvalget kontaktes for dispensation.
  7. Lejer betaler for krybbefoder fra staldens fodervogn til hest/pony, dette også selv om man vælger at indkøbe eget krybbefoder. Såfremt man alligevel vælger at indkøbe og få udfodret eget foder, skal dette pakkes i bokse med låg eller i poser uden knude, og tydeligt mærkes med ponyens/hestens navn.
  8. Lejers hest/pony skal stå på halmpiller/easy-bedding i boksen. Elles efter special aftale med ASR og staldudvalget.

 

 

MISLIGHOLDELSE:

Overtrædelse af kontraktens bestemmelser betragtes som misligholdelse.

 

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at opstaldningsstedet betragter forsinkelse med bokslejebetaling fra opstalder side, som værende væsentlig misligholdelse når det er gået 8 dage over forfalds dato. Ved udeblivelse af betaling kan kontrakten opsiges med øjeblikkelig virkning fra udlejer.

 

Bestyrelsen for Arden Ridehal afgør, i samråd med ASR og staldudvalget, hvilke følger en misligholdelse skal have, herunder evt. øjeblikkelig ophævelse af lejemålet. Tyveri accepteres ikke og resulterer i øjeblikkelig bortvisning.

 

 

Arden, den

 

Arden, den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som udlejer Arden Sports Rideklub

 

som lejer

Arne Bartholomæussen