Vedtægter


 

Klubbens navn er Arden Sports Rideklub, ASR og dens hjemsted er Arden Kommune og blev oprettet i 1976. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-forbund, hvorfor klubben og hver enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Klubbens formål er at samle ridesportsinteresserede for i fællesskab at skabe de bedst mulige udfoldelsesmuligheder.

Enhver, der vil medvirke til fremme af klubbens formål, kan optages som medlem. Klubbens medlemmer opdeles i følgende kategorier:

Juniorer 0 – 14 år
Ynglinge 15 – 24 år
Seniorer 25 år og ældre.

Udmeldelse skal ske til klubbens daglige leder eller kassereren inden en ny ½ års kontingentperiode starter.
Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer som er kontingent fri.

Priser for kontingent for medlemskab fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Medlemmer, der ikke inden 1 måned efter forfald har betalt kontingent, kan slettes af klubben. Ingen kan deltage i undervisning eller stævner, forinden skyldig kontingent for den pågældende periode er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på klubben eller dens midler. Ingen medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

Klubbens regnskab er fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet føres i en overskuelig form og skal fremlægges i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskab med bilag skal gemmes i mindst 5 år.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

Valg af dirigent.
Beretning af klubbens formand.
Regnskabsaflæggelse af kassereren.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag
Valg af formand. (ulige år)
Valg af kasserer. (lige år)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 1 revisor.
Valg af 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

De to revisorer vælges forskudt i lige og ulige år. Alle valg til bestyrelsen og de to revisorer er toårige, valg af suppleanter er etårige. Personvalg er skriftlige, øvrige afstemninger er skriftlige, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer ønsker det eller bestyrelsen bestemmer det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til klubbens formand senest 14 dage før. Forslag der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal indsendes til klubbens formand senest 8 dage før. De indkomne forslag offentliggøres ved opslag i Rideklubben senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Til alle vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret, har alle medlemmer af klubben, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan finde sted, dog kun med én pr. fremmødt. Stemmeret har kun medlemmer over 14 år. Medlemmer på 14 år eller derunder kan repræsenteres af én af deres forældre, der således tildeles stemme- og taleret, ligesom de er valgbare til bestyrelsen. Uanset antallet af søskende tildeles der højst én stemme til hver fremmødt forældre.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftlig til alle medlemmer eller i de lokale dag- /ugeblade eller i medlemsbladet. Indkaldelse skal indeholde dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmermedlemmer fremsætter begæring derom og samtidig til formanden fremsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Der regnes med de seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregning. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse og indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling er underlagt de samme regler som ovenstående og kan sidestilles med denne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 4bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling i ulige år. Kassereren vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling og afgår med2 medlemmer ved hvert valg. Endvidere vælges 2 suppleanter og en revisor samt suppleant for denne. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af klubbens midler bevilges fri rejse samt diæter til repræsentation i klubbens interesse, ligesom telefonudgifter kan refunderes.
Bestyrelsens sekretær fører protokol med de, på bestyrelsens møder trufne beslutninger samt referat af generalforsamlingen. Bestyrelsesbeslutninger tages med almindelig stemmeflerhed. Er stemmeafgivningen lige, er formandens – ved dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer afgiver deres stemme.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, udpeget blandt klubbens medlemmer til løsning af specielle opgaver. Sådanne udvalg bør have deltagelse af et bestyrelsesmedlem, men kan efter opgavens art nedsættes helt uden deltagelse af bestyrelsesmedlemmer. Udvalgene kan forsynes med afgrænset myndighed til at træffe økonomiske dispositioner.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omgang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

I det i § 11 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre ride klubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

Uanset bestemmelserne i § 7 kan klubbens opløsning kun ske, når beslutning herom vedtages, såvel på den ordinære som på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mindst 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Det er endvidere en betingelse, at forslag om opløsning vedtages på den ordinære generalforsamling med mindst ¾ af de afgivne stemmer, samt at der er almindelig stemmeflerhed herfor på den ekstraordinære generalforsamling, Ved klubbens opløsning overgår foreningens midler til børne- og kulturudvalget i Mariagerfjord Kommune.